Direktiver for raseutvalgene i Norsk Myndeklubb

Direktiver for raseutvalgene i Norsk Myndeklubb
Per april 2017

 • Raseutvalgene er underlagt styret i Norsk Myndeklubb, som fastsetter direktiver for utvalgene.
 • Utvalgene skal ha fra ett til syv medlemmer, som alle må være medlem av Norsk Myndeklubb. Som medlem regnes den som har betalt medlemskontingent, og som bekrefter sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingenten innen fristen.
 • Utvalgene skal konstituere seg senest tre uker etter klubbens årsmøte. Det skal velges leder, sekretær, kasserer, utregner av årets mestvinnende innen rasen, en ansvarlig for å formidle raserelatert stoff til medlemsbladet Mynden, eventuelt webansvarlig og representant til møter med styret og andre komiteer osv. Informasjon om navn, adresser, telefonnummer og e-postadresser skal sendes styret umiddelbart etter konstitueringen. Utvalgene plikter å møte med minst én representant på klubbens generalforsamling.
 • Medlemmene i utvalgene er Myndeklubbens tillitsvalgte. De skal ivareta medlemmenes interesser og må opptre upartisk og uklanderlig. Medlemmene bør være bevisst på hvordan de opptrer i alle offentlige rom, med hovedvekt på elektroniske medier (sms, Facebook, Twitter osv.) og unngå useriøse og usaklige diskusjoner og sjikane som kan skade klubbens medlemmer og hundesaken. Utvalgets medlemmer skal være lojale mot flertallsbeslutninger og har taushetsplikt med hensyn til behandlede saker.
 • Raseutvalgene skal ikke fungere som avlsråd. Ved henvendelse angående kjøp av valp og spørsmål om hvor det fins kull, skal det gis objektiv informasjon uten anbefalinger av en enkelt oppdretter.
 • Utvalgenes medlemmer skal fremme kunnskap om sin rase, arbeide aktivt til beste for klubbens medlemmer og skape et godt miljø.
 • Utvalgene skal, så langt det er mulig, holde jevnlige møter.
 • Utvalgene er ansvarlige for å sende inn raserelatert stoff til hvert nummer av klubbens medlemsblad Mynden (ved bladets redaktør) innen manusfristens utløp og til klubbens hjemmeside www.myndeklubben.no (ved webmaster) og klubbens Facebook-side. Klubbens medlemmer skal på denne måten holdes løpende orientert om hva utvalgene holder på med. En egen person i utvalget bør ha ansvar for dette.
 • Utvalgene kan ha egne hjemmesider for sine raser. Det må komme tydelig frem at «eier» av hjemmesiden er et raseutvalg underlagt Norsk Myndeklubb. Utvalgenehar ikke anledning til å kreve betaling av klubbens medlemmer for «annonsering» (oppdretterregister, valpekull osv.). Kun personer som er medlemmer i Norsk Myndeklubb, kan annonsere på utvalgenes hjemmesider.
  Utvalgene kan utgi championatbøker og kalendere, arrangere møter, kurs, utstillingstrening, open show og offisielle utstillinger og så videre. Raseutvalg som ønsker å avholde offisiell utstilling (med utdeling av certifikat), må søke NMKs styre innen 30. november to år før utstillingen ønskes avholdt (altså 30. november for offisiell utstilling to år senere). Utvalgene plikter å sette seg inn i NKKs retningslinjer for avholdelse av utstillinger (også uoffisielle), inkludert hvem som skal ha melding om «ansamling av hunder» (Mattilsynet, politiet osv.). Informajon finnes her: http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/utstilling/for_arrangorer/
 • Utvalgene kan søke Norsk Myndeklubbs styre om støtte til arrangementer.
 • Utvalgene skal umiddelbart etter årsskiftet regne ut hvilke ti hunder av deres rase som har oppnådd flest poeng innenfor henholdsvis utstilling og lure coursing det foregående året, slik at listene kan offentliggjøres på klubbens hjemmeside og i Vår-Mynden, (se Mynden for manusfrist). Utregningen skal skje i henhold til reglene på NMKs hjemmeside.
 • Utvalgene plikter å stille med minimum 1–2 representanter (avhengig av antall medlemmer i utvalget) på Norsk Myndeklubbs årlige arrangementer (Pinseutstillingen og Høstutstillingen/Hallingdalsutstillingen).
 • Aktuelt materiale (f.eks. «årslister», kataloger fra open show og utstillinger osv) skal arkiveres. Én person i utvalget har formelt ansvar for det arkiverte materialet, som skal overleveres til neste ansvarsinnehaver ved nytt valg.
 • Det skal føres regnskap for raseutvalgenes virksomhet. Dersom beholdningen overstiger kr 10 000, skal regnskapet sendes styret for revidering. Utvalgene skal sende inn årsberetning og årsregnskap (ev. med revisjonsberetning) for foregående år til styret senest 1. februar. Utvalg som ikke avholder arrangementer eller har inntekter eller utgifter, trenger ikke å sende inn regnskap, men skal likevel sende inn årsberetning om sine gjøremål med opplysning om alle beholdninger. Årsberetning og eventuelt regnskap vil bli bekjentgjort via klubbens hjemmeside etter styrets godkjennelse.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.