Direktiver for Utvalget 2009

DIREKTIVER FOR RASE­UTVALGENE I NORSK MYNDEKLUBB

Versjon av 01.01.2009

 

  1. Raseutvalgenes medlemmer er tillitsvalgte for Norsk Myndeklubbs medlemmer. De må opptre upartisk og uklanderlig og skal ivareta medlemmenes interesser.
  2. Utvalgenes medlemmer skal fremme kunnskap om sin rase, arbeide aktivt til beste for klubbens medlemmer og skape et godt miljø.
  3. Raseutvalgene skal ha fra ett til syv medlemmer, og disse skal velges blant NMK-medlemmer. Som medlem regnes den som har betalt medlemskontingent og som bekrefter sitt medlemskap ved årlig innbetalìng av kontingenten innen fristen.
  4. Raseutvalgene skal konstituere seg senest tre uker etter Generalforsamlingen. Det skal velges leder, sekretær, kasserer, utregner av årets rase, representant til møter med styret og andre komiteer, osv. Ansvarsområdene skal navnfestes. Dette skal rapporteres til styret umiddelbart etter konstìtueringen. Rapporten skal ínneholde arbeidsomrâde, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  5. Raseutvalgene er underlagt styret i Norsk Myndeklubb og må ta sine direktiver derfra. Utvalgene skal, så langt det er mulig, holde jevnlige møter og kopi av møtereferater skal sendes til styret.
  6. Utvalgene er ansvarlige for innsendíng av raserelatert stoff som parringer, fødsler/valpekull, importer/eksporter, nye champions osv. til medlemsbladet Mynden og klubbens web-side. Klubbens medlemmer skal holdes løpende orientert om hva utvalgene holder på med.
  7. Utvalgene kan utgi championatbøker, kalendere, arrangere møter, kurs, utstillingstrening "Open Show" osv, men offisìelle utstillinger med utdeling av certifikat må det søkes styret om.
  8. Raseutvalgene skal bistå med kopiering og utsendelse av dommerkrìtikker til medlemmer som kommer med forespørsel om dette. Dommerkritikkene skal arkiveres i permer som én person i utvalget har formelt ansvar for og som skal overføres til neste ansvarsinnehaver ved nytt valg.
  9. Raseutvalgene skal ikke fungere som avlsråd, men kan komme med veiledning. Ved henvendelse ang kjøp av valp og hvor det finns kull, skal dette opplyses om objektivt og uten anbefalinger av en enkelt oppdretter.
  10. Det skal føres regnskap for raseutvalgenes vìrksomheter. Dersom beholdningene overstiger kr.10.000 skal regnskapet revideres. Det skal sendes årsberetning og årsregnskap/revisjonsberetning til styret hvert hvert år senest 2 uker før Generalforsamlingen. De utvalg som ikke avholder arrangementer eller har inntekter/utgifter trenger ikke å sende inn regnskap, men skal likevel sende inn årsberetning om sine gjøremål med opplysning om alle beholdninger. Årsberetning og eventuelt regnskap vil bli trykket i Mynden etter styrets godkjennelse.